Ideja projekta nastala je na temelju opažanja ovog europskog projektnog partnerstva koje je pokazalo da postoji potreba za inovativnim, besplatno dostupnim alatom za razvoj vještina čitanja i pisanja višejezične djece na materinjem jeziku, a da bi ti materijali trebali biti bolje prilagođeni ciljanoj skupini same djece. Aktualno korišteni digitalni materijali uglavnom su relativno tradicionalni, ne odgovaraju u potpunosti potrebama ciljnih skupina, a često nisu niti u skladu s obrazovnim prioritetima i standardima Europske Unije. Partnerstvo je veoma motivirano za razvoj planiranih proizvoda jer većina organizacija sudionica već godinama radi na području učenja jezika, poticanju učenja manjih jezika i višejezičnosti u Europi, razvoju metoda i materijala za poticanje višejezičnosti te za potporu višejezičnim obiteljima.

Očekujemo važne učinke proizvoda na višejezičnu djecu u Europi, a posebno jačanje motivacije za vježbanjem čitanja i pisanja na materinjem jeziku. Također očekujemo opće poboljšanje kompetencija u područjima prirodoslovnih znanosti, čitanja i pisanja, jačanje digitalnih i kulturalnih kompetencija kao i porast općih znanja. Želimo pojačati svijest višejezičnih obitelji o potrebi aktivnog poticanja višejezičnog opismenjavanja i obrazovanja kao potaći jačanje svijesti o takvom obrazovanju u školama.

Partneri