Myšlienka projektu je založená na pozorovaní európskeho tímu a z neho vyplývajúcej potrebe inovatívneho, verejne prístupného a na cieľové skupiny zameraného nástroja na podporu jazykových zručností čítania a písania u viacjazyčných detí. Aktuálne používané metódy a digitálne materiály sú orientované tradične, nepokrývajú plne nároky cieľových skupín a nespĺňajú vzdelávacie priority a štandardy kvality Európskej únie. Motivácia tímu je veľmi vysoká, nakoľko všetci projektoví partneri už roky pôsobia v oblasti (mnohojazyčného) jazykového vzdelávania, podpory menších jazykov a európskej viacjazyčnosti. Taktiež vyvíjajú metódy a materiály na podporu viacjazyčnosti a viacjazyčných rodín.

Vo všeobecnosti očakávame, že projektové výsledky budú mať priaznivý dopad na viacjazyčné deti v Európe, motivujú ich precvičovať si čítanie a písanie aj v materinskom jazyku a zlepšia ich všeobecné aj odborné znalosti, jazykové zručnosti čítanie a písanie, počítačové a kultúrne zručnosti. Očakávame tiež zvýšenie povedomia o viacjazyčnej alfabetizácii a výchove u rodín aj na školách.

Partneri