Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktívna aplikácia na posilňovanie čítania a písania u viacjazyčných detí

Ochrana osobných údajov na webovej stránke

Na tomto mieste by sme vás radi informovali o spôsobe a rozsahu získavania, spracovania a použitia osobných údajov v súvislosti s používaním našej webstránky a s ňou spojených funkcií (ďalej len ako "ponuka").

Zodpovedná inštitúcia

Za nižšie uvedené získavanie osobných údajov a ich spracovanie zodpovedá:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977
 • E-Mail: info@studiogaus.com

Kontaktné údaje zverejnené v rámci informačnej povinnosti nesmú byť použité tretími stranami na preposielanie informačných materiálov a reklám, ktoré neboli výslovne vyžiadané. V prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr. prostredníctvom spamu si vyhradzujeme právo na právne kroky.

Nakoľko nie sme podľa čl. 37 DS-GVO povinní zabezpečiť osobu poverenú ochranou osobných údajov, nedisponujeme konkrétnou osobou na ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje by sme na tomto mieste mohli zverejniť. Napriek tomu však dbáme na svedomité plnenie všetkých povinností v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Získavanie a ukladanie osobných údajov

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých možno identifikovať alebo aj kontaktovať konkrétnu osobu, napr. meno, adresa, e-mailové adresy atď.

V tomto zmysle je možné v zásade používať našu ponuku bez zadávania osobných údajov. To znamená, že na základe údajov, ktoré ukladáme, nemôžeme našich používateľov ani identifikovať, ani kontaktovať.

Údaje, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní cez e-mail, cez kontaktný formulár alebo cez sociálne siete (vaša e-mailová adresa, príp. meno a telefónne číslo), ukladáme za účelom zodpovedania vašej otázky. Právnym základom spracovania údajov je náš oprávnený záujem na zodpovedaní vašej požiadavky v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. f DS-GVO. V prípade, že nás kontaktujete za účelom uzatvorenia zmluvy, dodatočný právny základ spracovania údajov predstavuje čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b DS-GVO. Údaje s týmto súvisiace vymazávame vtedy, keď už ich uchovávanie nie je nevyhnutné, predovšetkým po dokončení spracovania požiadavky, alebo obmedzíme spracúvanie, ak tak vyplýva zo zákonnej povinnosti archivovania údajov.

Údaje vymazávame hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie cieľov ich získavania. V prípade zberu údajov na zobrazenie ponuky je to okamih ukončenia danej relácie.

Spracovanie údajov pri návšteve našej webstránky

Pri používaní webstránky na čisto informačné účely, t.j. keď sa nezaregistrujete alebo nám inak nesprostredkujete informácie, zaznamenávame iba tie osobné údaje, ktoré nášmu serveru poskytne váš webový prehliadač. Keď si prezeráte našu webstránku, získavame údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné na to, aby sme vám webstránku zobrazili a zaistili stabilitu a bezpečnosť. Právny základ pre spracovanie údajov predstavuje čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f DS-GVO.

Získavame nasledovné údaje: IP adresu (anonymizovanú), dátum a čas požiadavky, rozdiel časového pásma voči Greenwichskému času (GMT), obsah požiadavky (konkrétnu stránku), status prístupu / stavový kód HTTP, objem práve prenášaných dát, webstránku, z ktorej požiadavka prišla, prehliadač, operačný systém, jeho prostredie a jazyk a verziu webového prehliadača.

V prípade ukladania údajov v logovacích súboroch sa tak deje po dobu maximálne siedmich dní. Dlhšie ukladanie je možné. V tom prípade sa IP adresy používateľov vymažú alebo anonymizujú, takže už nie je možné priradiť k nim klienta odosielajúceho požiadavku.

Cookies

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webstránky ukladajú na vašom zariadení cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku a sú priradené webovému prehliadaču, ktorý používate. Poskytujú určité informácie serveru, ktorý daný súbor uložil (v tomto prípade nám). Cookies nedokážu spúšťať žiadne programy, ani preniesť na vaše zariadenie žiadne vírusy. Slúžia na to, aby bolo používanie internetu efektívnejšie a používateľsky prívetivejšie.

Použitie cookies:
 • Cookies sú malé dátové súbory, ktoré stránky navštívené cez prehliadač ukladajú v počítači používateľa, aby mohli informácie o používateľovi poskytnúť serveru aj pri budúcej návšteve. Táto webstránka používa dva druhy cookies, ktorých rozsah a fungovanie sú vysvetlené nižšie.
 • Dočasné cookies sa automaticky vymažú hneď, ako zatvoríte prehliadač. Patria sem najmä tzv. session-cookies. Tieto cookies ukladajú takzvané session-ID, pomocou ktorého je možné rôzne požiadavky vášho prehliadača priradiť danej relácii. Session-ID umožní rozpoznať vaše zariadenie, keď opätovne navštívite našu webstránku. Session-cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte prehliadač.
 • Trvalé cookies sa vymažú automaticky po uplynutí určitej stanovenej doby, ktorá sa môže pri jednotlivých cookies líšiť. Môžete ich tiež kedykoľvek vymazať cez nastavenia bezpečnosti vášho prehliadača.
 • Nastavenia prehliadača môžete upraviť podľa vašich preferencií a môžete napr. zakázať používanie všetkých cookies alebo cookies tretích strán. Upozorňujeme, že v dôsledku toho možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Účely spracovania osobných údajov

Uchovávanie a spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti ponuky a možnosti kontaktovania. Slúžia nám na optimalizovanie ponuky a zaistenie bezpečnosti našich IT systémov.

Práva dotknutých osôb

Riadime sa zásadami úspory a minimalizácie údajov. Osobné údaje uchovávame iba tak dlho, pokým je to nevyhnutné vzhľadom na účely, pre ktoré sú spracovávané, alebo iba do doby, než odvoláte svoj súhlas. V okamihu, keď pominie daný účel a/alebo príde k výkonu práv dotknutých osôb, príslušné údaje sa riadne a v súlade s právnymi predpismi zablokujú, anonymizujú a/alebo vymažú.

Práva dotknutých osôb

Všeobecné informácie o právach dotknutých osôb

V súvislosti s osobnými údajmi týkajúcimi sa vašej osoby máte voči nám nasledovné práva:

 • právo na informáciu (čl. 15 DS-GVO)
 • právo na opravu a vymazanie údajov (čl. 16, 17 DS-GVO)
 • právo na obmedzenie spracovania údajov (čl. 18 DS-GVO)
 • právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 DS-GVO)
 • právo na nesúhlas so spracovaním údajov (čl. 21 DS-GVO)

Navyše máte právo podať sťažnosť na úrade pre dohľad nad ochranou osobných údajov ohľadom nášho spracúvania vašich osobných údajov.

Výkon vašich práv

Pokiaľ už nesúhlasíte s ukladaním vašich osobných údajov alebo sú tieto údaje nesprávne, postaráme sa o vymazanie alebo zablokovanie vašich údajov zodpovedajúcim spôsobom alebo vykonáme potrebné opravy (pokiaľ je to podľa platného zákona možné). To platí aj vtedy, pokiaľ by sme v budúcnosti spracovávali údaje iba v obmedzenej miere.

V prípade otázok ohľadom spracovania vašich osobných údajov, informácií, opravy, zablokovania, odvolania súhlasu alebo vymazania údajov, alebo ak si želáte prenos údajov k inej spoločnosti, nás prosím kontaktujte:

 • Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin
 • E-Mail: info@studiogaus.com
 • Tel.: +49 30 / 55 475 977

Pi odvolaní súhlasu vás prosíme o uvedenie dôvodu, pre ktorý už nemáme ďalej spracúvať vaše osobné údaje tak, ako predtým. Ak ide o oprávnený dôvod, preveríme situáciu a buď zastavíme, príp. upravíme spracovanie osobných údajov, alebo uvedieme závažné legitímne dôvody, pre ktoré v spracovaní údajov pokračujeme.

Ak ste súhlasili so spracovaním vašich údajov, môžete tento súhlas v budúcnosti kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po tom, ako ste nás s tým oboznámili.

Posledná aktualizácia: 1. júla 2019